Provozovatel

1. Provozovatelem e-shopu Lificaffe.cz je Ďurka s.r.o., IČ: 25835351, se sídlem Na Návsi 117, 783 72 Velký Týnec. Úplné informace naleznete v registru ekonomických subjektů po zadání IČ: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel vydává tyto:

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatel provozuje na svých internetových stránkách www.lificaffe.cz (dále jen web). Na webu je zájemci o koupi (dále jen „Klient) umožněno získání zboží.

2. Provozovatel je sám prodejce nebo zprostředkovatelem dodání zboží. Dodavatelem zboží je osoba, která je v nabídce zboží vždy předem přesně identifikována (dále jen „Dodavatel“). Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, Klienta a Dodavatele.

II. Objednání, dodání

1. Provozovatel umožňuje Klientovi získání zboží popsané v nabídce na webu. Jeho objednáním se Klient zavazuje zaplatit za toto zboží, dle stanovených podmínek.

2. Klient si objednává zboží elektronicky na webu Provozovatele. Proto, aby byla objednávka platná, je Klient povinen vyplnit veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené ve formuláři. Objednávka se stává pro Klienta závaznou okamžikem odeslání této objednávky.

3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy na dodání zboží. Proces uzavření smlouvy je tím kompletní, a proto Provozovatel nepotvrzuje objednávku.

III. Cena, způsoby placení

1. Cena nabízeného zboží je vždy uvedena v nabídce na webu Provozovatele včetně uvedení slevy, která je poskytována. Při objednávce zboží dojde k autorizaci platby zákazníka.

2. Způsoby platby: Převodem na účet, kartou, nebo dobírkou. Platba převodem – zákazník se zavazuje, zaplatit stanovenou cenu převodem v co nejkratší době, pokud taková platba nedorazí na účet provozovatele do 3 pracovních dnů, může provozovatel bez udání důvodu takovou to objednávku zrušit.

IV. Odpovědnost provozovatele

1. Provozovatel, nese odpovědnost za řádné a včasné odeslání zboží. Klient tedy uplatňuje svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, u Provozovatele.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Klient má právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky od Provozovatele v případě, že Provozovatel nedodá objednané zboží z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě Klienta.

2. Klient má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od zakoupení zboží nebo doručení, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Provozovateli doručeno nejpozději 14. dne od zakoupení zboží.

3. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou. Za písemnou formu se taktéž považuje komunikace e-mailem.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel si vyhrazuje právo požádat Klienta o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu).

2. V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Klient poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Klient v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Klientovi získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na webu Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. Pokud je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od Klienta, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy. Ale k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

4. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient (registrovaný zákazník) může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na webu Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

5. Klient souhlasí, aby mu Provozovatel zasílal obchodní sdělení emailem, který uvedl při objednání.

6. Tyto obchodní sdělení se budou týkat obchodní činnosti Provozovatel.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webu.

2. Provozovatele v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

3. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Klient objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky.

4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi lificaffe.cz a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na lificaffe.cz který naleznete na našich stránkách pro vyřešení nastalé situace. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na info@lificaffe.cz

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2023.