Reklamační podmínky

Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží Občanským zákoníkem u občanů a dle Obchodního zákoníku u firem a podnikatelů. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytují po převzetí zboží v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců u nového zboží. Pro firmy dealery a podnikatele je záruční doba stanovena dle Obchodního zákoníku. Délka záruční doby záleží na její vymezení ve smlouvě, záručním listě nebo na obalu. Konkrétní délku záruční doby Obchodní zákoník nestanovuje, její určení ponechává na smluvní volnosti prodávajícího a kupujícího. Záruční doba pro obchodníky je 3 měsíce na veškeré zboží. Pokud my jako obchodník dostaneme jinou záruční dobu poskytujeme takovou, jakou máme od dodavatelů. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Záruční doba může být také snížena v případě doprodejového zboží resp. zboží prodávaného za sníženou cenu. Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat hned při převzetí. Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo zjevné při převzetí zásilky, je kupující povinen uplatnit okamžitě po jejich odhalení – ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace tohoto druhu již nelze uznat. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.

Příjem reklamací

Balíky posílejte výlučně poštou nebo kurýrem na vlastní náklady jako pojištěnou zásilku. Všechny zásilky posílané kurýrem typu: "hradí příjemce" budeme odmítat a posílat zpět. Adresa pro přijímání reklamací je výše uvedena jako adresa O přijetí a řešení reklamace Vás budeme informovat emailem, případně telefonicky. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě DO 30 DNÍ (§ 18 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele). Prodávající je povinen, pokud reklamaci neuzná do 3 pracovních dnů, zaslat výrobek na vlastní náklady na odborné posouzení. Tuto povinnost má i záruční servis. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat zákazníkovi potvrzení. j. kopii reklamačního protokolu. V případě, že reklamovaná závada byla způsobena zákazníkem - poškozením výrobku, nevhodným používáním nebo nevhodnou manipulací, zákazník je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace. Prodávající neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli...), zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem), nebo které byly způsobené živelnou pohromou.

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 DNÍ od data uplatnění reklamace. Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace, dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace nebo sms zpráva obsahující informaci o vyřízení reklamace s písemným potvrzením o jejím odeslání.

Vybavení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za zboží bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz). Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, nemůže-li však kupující pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí se vady po opravě se považuje stav, pokud se stejná vada vyskytne potřetí po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro větší počet vad věc řádně užívat. Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.

Pokud prodávající reklamaci nevyřídí DO 30 DNÍ, kupující má stejná práva jako by šlo o neodstranitelnou vadu, tzn. j. právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy). Jde-li o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku. Má-li kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.